テインギーニュース

2019年2月13日 水曜日

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ဖိတ္ ေခၚမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ မစၥတာအိခ်ိ ႐ိုမာ႐ုယာမက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ငပလီကမ္းေျခ၌ ျပဳလုပ္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္က စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ သိပ္မလုပ္ရေသးတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ အေရးႀကီးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ေနရာမ်ား ကို အဓိကဦးစားေပး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီေနသည္ဟု သံအမတ္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း သည့္ ႏုိင္ငံမရွိေသးဟု ဂ်ပန္ သံအမတ္က ေျပာသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြား ေရးလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိ ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္သံအမတ္က ေျပာသည္။

ラカインへの投資をするために日本が先導すると日本大使丸山一郎さんが言いました。

2月22日にガパリでラカイン投資イベントを独立行政法人国際協力機構 (JICA) が手伝ってる事について2月8日に発表しました。

ラカインはビジネスがまだ発展途上の地域です。それは色々な原因があるためですと日本大使が言いました。

ミャンマーのビジネスの経済発展は大事で経済発展するために日本がヤンゴン、マンダレーを重点的に施策して貧困を根絶するために支援していると日本大使が言いました。

ラカイン北側に発生した問題のためミャンマーで投資しないように活動している国はまだないと日本大使が言いました。

ティラワで日本の会社に加え他の国が投資しているのでミャンマーでビジネスすることに関心がありますと日本大使が言いました。

テインギーニュース

2019年2月5日 火曜日

ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီ GGI ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Tokio Marine အာမခံလုပ္ငန္း တို႔ပူးေပါင္း၍ ေရေၾကာင္းကုန္ စည္သယ္ေဆာင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျပည္ပေရေၾကာင္း ပို႔ကုန္အာမခံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ ဟု GGI ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ ႐ိုက္တာဦးမ်ိဳးေနာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ပေရေၾကာင္း ပို႔ကုန္ အာမခံကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ျခင္းတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရွိေစရန္၊ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚပါက အ ကာအကြယ္ရရွိရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ကုန္းလမ္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အာမခံထားေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ား တင္ေဆာင္လာေသာယာဥ္သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲ ရာယ္၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္နစ္ျမဳပ္၊ပ်က္စီး၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးပါက အာမခံအကာအကြယ္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိမည္ ျဖစ္ သည္။

ျပည္ပေရေၾကာင္း ပို႔ကုန္အာမခံ ေပးသြင္းရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းေပၚမူတည္၍ ေဒၚလာ (သို႔မဟုတ္) က်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ GGI ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Tokio Marine အာမခံ လုပ္ငန္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ပေရေၾကာင္း ပို႔ကုန္အာမခံကို ျပည္တြင္းသို႔ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခ့ဲ သည္။

民間保険会社GGI とタイベースTokio Marine保険がコラボレーションして海上貨物輸送活動のために海外海上輸出保険サービスをやりますと GGIのディレクターウミョナウンが言いました。

安全に物資を輸送するために、海外海上輸出保険をミャンマーで初めて実施します。

海上、航空、道路で輸送中に保険に入った商品が自然災害、事故、火災で破損したら保険給付を貰うことができます。

外国海上輸出保険を供給する時に製品に応じてドルかチャットで払う事ができます。

タイベースTokio Marine保険とのコラボレーションで外国海上輸出保険供給を国内で1月31日に紹介しました。

Wakana Diary_20190126

2019年1月26日 土曜日

年末の展示会でお近づきになったダラに行ってきました。

目的はグループに参加させてもらったお礼で日本土産を届けることです。

 

いつも私を可愛がってくれているハットの画家おじさんとその友達のおじさん、ダラアーティストグループの1人の画家おじさんが同行してくれることになりました。

3人のおじさんを引き連れて私はフェリーに乗ってダラ地区に上陸しました。

 

ダラには去年一度だけ行ったことがありますが、船着場近くの店でコーラを飲んで帰るだけだったので、(日本人はフェリーに無料で乗れるので、フェリーに乗るのが目的でした)本当に町に入るのはほとんど初めてでした。

 

ダラに着いたらグループの代表の方の家に連れて行ってもらいました。

本当は参加者一人一人に渡したかったのですが、ほとんどの人が町の外へ仕事に行っているかもともとダラに住んでいないということなので、代表の方に渡してもらうことにしました。

コージーコーナーのマドレーヌ4種詰め合わせをあげました。

 

そのあとはサイカーに乗って観光に連れて行ってもらいました。

代表の方も加わりおじさんは4人になりました。

パゴダにいくつか寄りましたが、あまり変わりばえしないので、パゴダよりも移動中にのどかな風景を眺めているのが楽しかったです。

絵を描きたいなーと思うところがたくさんありましたがサイカーに乗ってるためうまく写真に収められなくて残念です。

1日付き合ってくれたミャンマーおじさんたちには感謝でいっぱいです。

絵はサイカーに乗るおじさんです。

Wakana Diary_20190121

2019年1月21日 月曜日

よく行くカフェの店員に日本に帰ったらお土産ちょうだいと言われたので、本気かどうかはわかりませんが、ちゃんと買ってきました。

いいものが見つからなかったので和柄の百均の折り紙を買いました。

 

帰国してカフェに行ってお土産を渡したらわけわかんねえみたいな顔をされたので使い方を丁寧に教えてあげました。

でも私は折り紙は鶴しか折れません。

 

とりあえず鶴を折って見せて、おお〜すごい!という反応をいただき、今度は一緒に作り、そのあとしばらく自分の仕事をしてたら、また店員が近づいてきて、作り方忘れたからもう一回教えてと言われまた一緒に折り、ということを繰り返していたらテーブルが鶴だらけになりました。

いつも以上に私も店員も仕事をしていませんでした。

Wakana Diary_20190118

2019年1月18日 金曜日

最近ミャンマー人画家おじさんたちと仲良しです。

 

よく電話がかかってきて今からあそこのギャラリーで展示会があるからいこうとかそこでお茶しようとかいろいろ誘ってくれます。

でもだいたい平日の昼間にかかってきます。。

画家のおじさんたちはいつもギャラリーに顔を出したりお茶したり優雅に過ごしていて謎が多いです。

 

特に私をかわいがってくれているハットを被ったおじいさんがいるのですがよく私の写真を撮ります。

それを後日絵に描いてプレゼントしてくれたりします。

その人以外にも何故か絵のモデルにされることが多く、描いた絵は毎回プレゼントしてくれるので今うちにはミャンマー画家が描いた私の絵が大量にあります。

 

ある日いつものように画家おじさんたちに呼ばれて展示を見に行った時、お茶しようと言われて道端のラペイエサインでお茶をしました。

 

ハットのおじいさんがタバコを吸っていたので、なんとなく吸いたくなって初めてその人たちの前でタバコをもらって吸ってみたら珍しかったのか写真を撮りまくられました。

また絵にするのかな?と思っていたらその日のフェイスブックに写真を投稿されました。しかも発見した時は既にミャンマー人の同僚たちにいいねされていました。

ミャンマー女性はほとんどタバコを吸わないのでどう思われたのか気になってますが怖くて聞けないです。

喫煙写真が出回ってしまった未成年アイドルの気持ちになりました。

フェイスブックは怖いです。

Wakana Diary_20190114

2019年1月14日 月曜日

先日社員旅行に行ってきました。

行先はGo Yan Gyiという新しいビーチです。

私はまだミャンマーの海を見に行ったことがなく初めてのビーチがとんでもなくマイナーなビーチになりました。

 

まだ観光地として開発中の場所のようで、客も少なくお店などはほとんどないです。電波もMPT以外は入りません。

ちょっと不便ですが人がいない静かな場所でゆっくりしたい時にはぴったりかなと思いました。

 

海の水はとてもきれいでした。岩場に行くと魚がたくさんいます。

少し泳ぎましたが、サメ映画が好きなので、未開発のビーチで深くまでいったら何か出るんじゃないかと想像して怖くなりあまり沖まではいけませんでした。

 

宿のレセプションではシュノーケリングや釣りができるとあったのでもうめちゃくちゃやりたかったのですが、ミャンマー流旅行は海に入ることはあまりないので予定には組まれておらず、やるとしても予約して船で沖まで連れて行ってもらわなければいけないので自由時間にできる感じでもなく叶いませんでした。

 

面白かったことはガイドが二人付いてきたのですがGo Yan Gyiに来たのは初めてらしく私たちと同じレベルで現地のことを何も知らず、その場で調べ、私たち以上に観光をはしゃいでいたことです。

ミャンマーではこんなものなのかなーと思ってましたが、ミャンマースタッフがあのガイドやばいなと言っていたので、ミャンマーでもやばいみたいです。

最後帰りのバスの中でガイドが顔パックをしているのが見えた時は少し笑ってしまいました。

Wakana Diary_20190108

2019年1月8日 火曜日

もう去年の話になってしまいますが、12月末ついにミャンマーの画家の方々に混ざり展示会に参加しました。

 

10月11月は展示会に出るためいろんなギャラリーを周ったり、いろんなミャンマー人画家に会ったりしました。

ミャンマー人は優しいので会いに行くとだいたいとても親切にしてくれます。

 

ボージョーマーケットの中にあるMAOCギャラリーを見に行った時に日本語が上手な画家のおじさんに出会い、展示会に出たいと相談したら年末のグループ展ならまだ間に合うと言われその場で連絡を取ってくれました。

そしてダラ地区の画家グループの展示会に参加することになりました。

私はダラにはまったく関係ありませんが、受け入れてもらました。

 

前日準備と当日に初めてグループの人たちに会いましたが、個性的な作品が多くてとても驚きました。

ミャンマーにはギャラリーも画家もたくさんいるのですが、写実的な風景画や人物画がほとんどで、とても上手できれいですがあまり個性を感じる作品は少ないように感じます。

インドのアニメに影響を受けたらしい絵や、韓流アイドルの似顔絵を木製のオールに描いた作品、他の作品を作る過程で出来たビニールのゴミで作られた絵など、とにかく今まで見たことがないものがたくさんありました。

 

ミャンマーでは珍しいタッチだと思っていた私の絵も奇抜な作品に囲まれてあまり浮いたりしなかったように思います。

 

私の絵を見に来てくれた方も大勢いてとても嬉しかったです。

その時プレゼントした特典のポストカードは今は仕立て屋はりこにて販売しておりますのでよろしくお願いします。

Wakana Diary_20190106

2019年1月6日 日曜日

年末年始は日本に帰りました。なんだかんだよく帰国しています。

年末年始は飛行機が高いので帰らない予定でしたが、ミャンマーでも連休があると知ると帰りたくなってしまいました。

友達とハノイまで同じ飛行機だったので一緒に帰りました。

バインミーを食べてみたかったのにやたら皮の硬い生春巻きを食べてしまいました。

 

予想はしていましたが、日本はとても寒かったです。

予想してなかったのは、思い切り体調を崩したことです。

私は冬は好きな方なのですが、寒い日に一日中外で活動したら熱を出してしまいました。

昔は熱を出すことは一年に一度あるかないかなので驚きました。

何も変な物は食べていないのに下痢にもなりました。

冬服も大好きなのですが、なんだかすごく重く感じて体がばきばきになりました。

ミャンマーに戻ったら不調が全部治ったので、体がミャンマー向きにカスタマイズされてしまったのかと思いました。

そのうち南国でしか生きられない体になってしまうのかもしれないです。

それでもいろんな人に会えたので日本は楽しかったです。

テインギーニュース

2019年1月3日 木曜日

ျပည္တြင္း အငွားကားဝန္ေဆာင္ မႈက႑တြင္ ဗီယက္နမ္မွ ပထမ ဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ Fast Go ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၈ ရက္က တရားဝင္မိတ္ ဆက္ခဲ့သည္။

Fast Go ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၉ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္း တစ္သိန္းႏွင့္ သံုးစြဲသူႏွစ္သန္းခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာေဈးကြက္အ တြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေခၚယူ မည္ဟု ဆုိသည္။

Fast Go အေနျဖင့္ ျမန္မာ တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္ လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း လည္း Fast Go ကုမၸဏီ အေထြ ေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ငုယင္ဟူ တြတ္က ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက စတင္ ခဲ့သည့္ Fast Go ကုမၸဏီသည္ လာမည့္ ၂၀၁၉ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စီစဥ္ေန သည္။

ベトナムから初めて Fast Go 会社がミャンマーに地元のタクシーサービス分野に入ると 2018年12月28日に発表しました。

Fast Go 会社は2019年にミャンマーの町での開始を予定しており 運転手10万人と使う人は 2億人くらいいて 投資はミャンマーの市場のために召集されます。

Fast Go はミャンマーに新しいサービスを続けてミャンマーは信頼できるパートナーであることが予想されますと Fast Go会社の総合ディレクター グリンフトㇰが言いました。

2018年6月から始まったFast Go会社は 2019年にミャンマー以外 インドネシア、フィリピン、カンボジア、タイに市場を拡大する予定です。

テインギーニュース

2018年12月20日 木曜日

အပူဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ ဂ်ပန္ မ်ိဳးစိတ္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး မည့္ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ခ်ယ္ရီပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေနရာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာန မ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးမည့္ခ်ယ္ ရီပင္မ်ားသည္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ခ်စ္ ၾကည္ေရးအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ သယ္ ေဆာင္လာမည့္ အပင္မ်ားျဖစ္ သည္။ 

ဂ်ပန္မ်ိဳးစိတ္ခ်ယ္ရီပင္မ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၌ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ အလားတူ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ႏွင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ တြင္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားကို ၂၀၁၈ အ တြင္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ ၾကည္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ မိုးကုတ္၊ ျပင္ဦး လြင္၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ အင္းေလး ေဒသတို႔တြင္ ခ်ယ္ရီပင္ ၂၀၀ စီ စိုက္ပ်ိဳးေပးမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ၂၀၁၈ ဧၿပီတြင္ ေျပာၾကားထား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳး ထားသည့္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ တြင္ အပြင့္စတင္ပြင့္မည္ ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

熱帯地域でも育つ桜が植えられる予定をヤンゴンの政府とホテル観光省は共有しました。

桜が植えられる場所は分からないけど植えられる桜は日本とミャンマーの交友関係のために 日本から送られるものです。

桜はミャンマーのネピドーに2017年1月に初めて植えられました。旅行者を誘致するためにチン州のカンペッレとミンタッに2018年に桜を植えます。


日本とミャンマーの交友関係観光を促進するために モウゴゥ、ピンウーリン、タウンジーとインレーに桜を200本植えます と政府とホテル観光省のウーオウンマウンが言いました。
2020年にミャンマーで栽培されている桜の木が花咲くと政府とホテル観光省が見積しました。
Copyright(C) MVC会計事務所. All Rights Reserved.